Links
Comment on page

SSH ve Rsync Kullanımı: .ssh/config Dosyası, Anahtar Oluşturma ve Dosya Aktarımı

ssh, rsync, cloud computing, devops

SSH ve Rsync Kullanımı: .ssh/config Dosyası, Anahtar Oluşturma ve Dosya Aktarımı

5360422.png

📁 .ssh/config dosyası ne işe yarar

Host my.host
HostName 123.123.32.231
User username
IdentityFile ".ssh/rsa.pem"
ForwardAgent yes
# Tüm sunucular için ortak ayarlar
Host *
ForwardAgent yes
AddKeysToAgent yes
 • .ssh/config dosyasına sunuculara bağlanmak için gerekli bilgileri kaydederiz
 • HostName sunucunun IP adresi
 • User sunucudaki kullanıcı adı
 • IdentityFile sunucuya bağlanmak için kullanılacak anahtar dosya
 • AddKeysToAgent tekrardan bağlantılar için anahtarı saklar
`ForwardAgent` lokal **agent** bilgilerini uzan sunucuya aktarır
- **Git SSH auth** varsa eğer lokalde, karşı sunucuya da bu aktarılır
ssh my.host komutu ile aslında ssh -A [email protected] -i .ssh/rsa.pem kodunu yazmış oluruz

🔑 SSH key oluşturup sunucuya yüklemek

#!/usr/bin/env zsh
KEY_ID="raspi"
# SSH key oluşturma
KEY_PATH="$HOME/.ssh/${KEY_ID}_ecdsa" # veya _rsa
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f ${KEY_PATH}
# SSH keyi sunucuya kopyalama ve yetkilendirme
ssh-copy-id -i $KEY_PATH.pub $ADDRESS
# cat $KEY_PATH.pub | $ADDRESS "mkdir -p ~/.ssh; cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
# SSH keyi yerel anahtarlara ekleme (eğer şifre istenirse anahtar eklenmeli)
ssh-add $KEY_PATH
# SSH ile adrese bağlanma
ssh $ADDRESS -A
# Apple keychain üzerine ekleme
# chmod 400 $KEY_PATH
ssh-add --apple-use-keychain $KEY_PATH # Sadece passphrase için çalışır

⬇️ Sunucu üzerinden hızlıca dosya indirme

SOURCE="path"
DESTINATION="path"
scp -r $REMOTE:$SOURCE $DESTINATION
rsync -avzrt --progress "$REMOTE:$SOURCE" "$DESTINATION"

🔄 rsync kullanarak dosya aktarımı

❌ Bazı Dosyaları Hariç Tutma

**`rsync`** kullanarak hariç tutulacak dosya desenlerini belirtmek için aşağıdaki örnekleri kullanabilirsiniz:
- **`.log`**: .log uzantılı tüm dosyaları hariç tutar. - **`.png`**: .png uzantılı tüm dosyaları hariç tutar. - **`/dirname/`**: dirname dizinini hariç tutar. - **`/dirname/*`**: dirname dizinindeki tüm dosyaları hariç tutar. - **`/dirname/file.txt`**: dirname dizinindeki file.txt dosyasını hariç tutar.
**`rsync`** için birden fazla desen belirtebilirsiniz **`--exclude`** seçeneği ile, örneğin:
- Bu `.pyc` ve `.log` uzantılı tüm dosyaları, ayrıca /tmp/ dizinini hariç tutacaktır.
rsync -av --exclude=*.pyc --exclude=*.log --exclude=/tmp/ . /path/to/destination
Ayrıca, **`--exclude-from`** seçeneğiyle hariç tutulacak dosyaları içeren bir dosya belirtebilirsiniz
- `exclude-list.txt` dosyasında listelenen desenlerle eşleşen tüm dosyaları hariç tutacaktır. - Dosya, her satıra bir `pattern` içermelidir
rsync -av --exclude-from=exclude-list.txt . /path/to/destination

💡 Örnek Kullanım

 • Bu komut exclude-list.txt dosyasında listelenen dosyaları ve dizinleri hariç tutacaktır
 • a seçeneği arşivleme modunu etkinleştirir, yani dosya meta verilerini (öznitelikleri, izinleri, vb.) korur.
 • v seçeneği etkinleştirilirse, rsync'in ne yaptığını gösterir.
 • z seçeneği etkinleştirilirse, dosyaları sıkıştırır ve yükleme sırasında çıkarır.
 • e ssh seçeneği rsync'in SSH ile nasıl bağlantı kuracağını belirtir.
 • E, ile dosya içerisindeki Icon gibi bilgiler de aktarılır
 • r, ile alt dizinlerde de ilerler
 • t, dosyanın son değişiklik bilgisini korur
rsync -avz --exclude-from=exclude-list.txt -e ssh /local/path/ user@remote-server:/path/to/destination
*.log
/tmp/

📚 References

2023 © Yunus Emre AK