Links
Comment on page

⚖️ Koşullar

Python'da koşul yapılarının kullanımı

🎌 Koşul Yapıları

If içerisine yazılan koşul otomatik olarak bool değişkenine dönüştürülür, değer True ise içindeki kodlar çalıştırılır.
  • None, "", 0 gibi değerler False değerine denktir
  • : ile if / else satırı sonlandırılır
  • Tab ⭾ kadar boşluk atılırsa if scope*'u içerisinde olur

👮‍♂️ If / Elif / Else Yapısı

num = float(input("Sayı giriniz: "))
if num >= 0:
if num == 0:
print("Sıfır")
elif num == 1:
print("Bir")
else:
print("Pozitif sayı")
else:
print("Negatif sayı")

🍢 Tek Satır If Yapısı (Ternary If)

fruit = 'Apple'
isApple = True if fruit == 'Apple' else False

📋 Çoklu If Koşulları

if any(s in line for s in ('string1', 'string2', ...)):
2023 © Yunus Emre AK