Links
Comment on page

🏃‍♂️ Hızlı Notlar | Pandas

🔗 Faydalı Bağlantılar

Hızlı Notlar

 • df.dtypes Tablodaki özellikleri listeler
Json okuma ```py import gzip import simplejson as json with gzip.open('./data/yelp.json.gz', 'r') as f: yelp_data = [json.loads(line) for line in f] yelp_df = pd.DataFrame(yelp_data) yelp_df.head() ```

DataFrame Series

 • Datafrme dict of Series şeklinde tanımlanır
 • Seriler aynı np.array gibidir
  • index ile boyutlarını görebiliriz
  • RangeIndex(start=0, stop=37938, step=1)
 • yelp_df[100]['city'] şeklinde erişim olmaz
  • yelp_df['city'][100] şeklinde 100. öğeye erişilir
  • Veya yelp_df.loc[100, 'city'] şeklinde 100.verinin şehir verisi alınır

Hızlı Kod Notları

df = pd.DataFrame({'shoe_size': shoes, 'jersey_size': jerseys}, index = players)
df = pd.DataFrame(list(zip(shoes, jerseys)), columns = ['shoe_size', 'jersey_size'], index = players)
print(df['shoe_size'])
print(np.log(df))
df.mean()
print(df.loc['Ronaldo'])
print(df.loc[['Ronaldo', 'George Best'], 'shoe_size'])
# can also select position-based slices of data
print(df.loc['Ronaldo':'George Best', 'shoe_size'])
# for position-based indexing, we will typically use iloc
print(df.iloc[:5])
print(df.iloc[2:4, 0])
# to see just the top of the DataFrame, use head
df.head()
# of for the bottom use tail
df.tail()
# adding a new column
df['position'] = np.random.choice(['goaltender', 'defense', 'midfield', 'attack'], size=len(df))
df.head()
# adding a new row
df.loc['Dylan'] = {'jersey_size': 91, 'shoe_size': 9, 'position': 'midfield'}
df.loc['Dylan']
df.drop('Dylan')
df.drop('position', axis=1)
df = df.drop('Dylan')
print(df)
df.drop('position', axis=1, inplace=True)
print(df)

Veri Çekme

 • Gzip'ten alabiliyor
col_names=[ 'code', 'name', 'addr_1', 'addr_2', 'borough', 'village', 'post_code']
practices = pd.read_csv("dw-data/practices.csv.gz", names=col_names)
pratices.head() # Başı gösterme
pratices.tail() # Sonu gösterme
​
scripts['items'].sum() # Tüm items değerlerini toplama
pratices.describe() # veri sayısı, ortalama, standart sapma, min, 1.çeyrek, medyan, 2.çeyerk, max
​
# count 973193.000000 973193.000000 973193.000000 973193.000000
# mean 9.133136 73.058915 67.986613 741.329835
# std 29.204198 188.070257 174.401703 3665.426958
# min 1.000000 0.000000 0.040000 0.000000
# 25% 1.000000 7.800000 7.330000 28.000000
# 50% 2.000000 22.640000 21.220000 100.000000
# 75% 6.000000 65.000000 60.670000 350.000000
# max 2384.000000 16320.000000 15108.320000 577720.000000
​
scripts.groupby("bnf_name").sum() # Tüm değerleri toplama ve bnf_name'e göre gruplama
sum_bnf_items = sums_bnf['items']
most_common_item = [(sum_bnf_items.idxmax(), sum_bnf_items.max())]
# idmax: ID max: Değeri döndürür
df.loc[sum_bnf_items.idxmax()] # Max eleman satırını basma
​
df.filter(['a', 'b']) # sadece a b sütünunu gösterme

Birleştirme

# Indexlere göre otomatik birleştirme
pd.concat([scripts, practices], axis=1, join='inner')
​
concated_data['sums'] = concated_data.groupby(["post_code"])['items'].transform('sum') # Aynı post koda göre toplama

Drop İşlemleri

Harici Linkler

2023 © Yunus Emre AK