Links
Comment on page
📜

CMD Kod Parçaları

Komut istemi için kod örnekleri ve faydalı kodlar

💫 CMD Döngü Kullanımı

for /f %i in ('dir /b object_detection\protos\*.proto') do protoc object_detection\protos\%i --python_out=.

🚅 Ardışık Adlandırma

@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
set i=0
for %%a in (<dosya_belirteci>) do (
set /a i+=1
ren "%%a" "!i!.new"
)
ren *.new *.<yeni_dosya_uzantısı>
 • <dosya_belirteci> Adlandırılacak dosyaların isim yapısı:
  • * Her dosyası adlandırır
  • download* 'download' ile başlayan her dosyayı adlandırır
  • *.png 'png' ile biten her dosyayı
 • <yeni_dosya_uzantısı> Çıktıların uzantısı
  • jpg, png, txt vs ...

🌃 CMD'yi Arkaplanda Çalıştırma

Alttaki visual basic script'i ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz.
 • Kodları dosyaIsmi.vbs adlı dosya oluşturup içine yazın
 • path\to\bat alanına .bat uzantılı scriptinizin yolunu yazın
 • Artık dosyaIsmi.vbs adlı dosyanızı çalıştırdığınızda arka planda bat scriptiniz çalışaktır
Görev yöneticisinden sonlandırabilrisiniz
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run chr(34) & "path\to\bat" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing

🧵 Process İşlemleri

taskkill /F /PID pid_number
taskkill /IM "process name" /F
taskkill /im "yhotkeys.exe" /f /t
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to Kill a Process in Windows 10 alanına bakabilirsin.
2023 © Yunus Emre AK