Links
Comment on page
💫

Thread ve MultiProcessing

Satır satır çalıştırılan kodlar yerine isteğe göre çalıştırılan kodların nasıl yazılacağı.

🌅 Thread

❔ Nedir
🧱 Yapısı
💫 Tekrarlamalı
⏱ Zamanlayıcı
🎌 Planlı Çalışan
Thread ile satır satır ilerleyen kod yerine karma ilerleyen kodlar yazılabilir.
  • threading modülü kullanılır
  • Eş zamanlı işlemler için multiprocessing tercih edilir
Class
Açıklama
Thread
Sırasız olarak bir fonksiyonu çalıştırma
Timer
Belirli saniyelerde fonksiyonu çalıştırma
Scheduler
Bir plana göre fonksiyonu çalıştırma
import threading
def ela(fname, orig_dir, save_dir):
"""
Paremetreli bir fonksiyon
"""
pass
dirc = "Dizin"
for d in os.listdir(dirc):
if d.endswith(".jpg") or d.endswith(".jpeg"):
thread = threading.Thread(target=ela, args=[d, dirc, ela_dirc])
threads.append(thread)
thread.start()
# Join edilmez ise, arka planda çalışır, print yazısından sonra bitebiebilir
# Join edilirse threadlerin tamamlanmasını beklemiş oluruz.
for t in threads:
t.join()
print("Finished!")
from time import sleep
from threading import Thread
def tekrarla(ne, bekleme):
while True:
print ne
sleep(bekleme)
if __name__ == '__main__':
dum = Thread(target = tekrarla, args = ("dum",1))
tis = Thread(target = tekrarla, args = ("tis",0.5))
ah = Thread(target = tekrarla, args = ("ah",3))
dum.start()
tis.start()
ah.start()
# dum
# tis
# ah
# tis
# dumtis
# tis
# dumtis
# tis
# ah
# tisdum
import threading
def run_check():
print("Fonksiyon çalıştı.")
threading.Timer(5.0, run_check).start()
run_check()
import sched, time
s = sched.scheduler(time.time, time.sleep)
def do_something(sc):
print "Doing stuff..."
# do your stuff
s.enter(60, 1, do_something, (sc,))
s.enter(60, 1, do_something, (s,))
s.run()
Python'da eş zamanlı işler thread ile yapılamaz (kaynak)

🌃 Paralel İşlemler (MultiProcessing)

⭐ Örnek
from multiprocessing import Process
def func1():
print('func1: starting')
for i in range(10000000):
pass
print('func1: finishing')
def func2():
print ('func2: starting')
for i in range(10000000):
pass
print ('func2: finishing')
if __name__ == '__main__':
p1 = Process(target=func1)
p1.start()
p2 = Process(target=func2)
p2.start()
p1.join() # Threadi çalıştırma (gecikmesini engellemek için)
p2.join()
# func1: starting
# func2: starting
# func2: finishing
# func1: finishing
2023 © Yunus Emre AK