Links
Comment on page
📜

Raporlama

Python ile raporlama (logging) işlemleri ve logging modülünün kullanımı

🏂 Raporlamaya Giriş

 • 📦 Raporlama işlemleri için logging modülü kullanır
 • 🍱 Python içerisinde hazır olarak bulunan bir modüldür, indirmeye gerek yok
 • 📜 logging modülü print yapısından daha kullanışlıdır
 • 👨‍💼 Raporlama seviyeleri ile isteğe bağlı çıktılar verilir
 • 🙄 print metodu olsaydı if koşulları ile yapmamız gerekirdi

🏗️ Oluşturma İşlemleri

 • 🔨 Yapılandırma ayarları logging.basicConfig metodu ile düzenlenir
 • 💎 format ile çıktıların yapısı, level ile çıktıların sınırı belirlenir
 • 🚀 logging.getLogger metodu __name__ ile kullanıldığında, dosya ismine ait bir raporlayıcı oluşturur
 • 👨‍💼 Oluşturulan yeni raporlayıcılar setLogger metodu ile sınırlandırılabilir
 • 💁‍♂️ Bu sınırlandırmalar diğer raporlayıcıları etkilemez
import logging
log_format = (
'%(asctime)s - '
'%(name)s - '
'%(funcName)s - '
'%(levelname)s - '
'%(message)s'
)
log_level = logging.DEBUG
# Tüm raporlayıcıları tanımlama
logging.basicConfig(format=log_format , level=log_level)
logger = logging.getLogger(__name__)
# Belirli bir raporlayıcı sınırlama
logger.setLevel(logging.ERROR)
📢 logging modülü globaldir, her dosya için ortak log yapısı kullanılır

🎌 Temel Kullanım

Raporlayıcı objenizin debug, info, warn, error, exception, fatal metotları ile raporlama yapabilirsiniz
 • 👮‍♂️ Her metot karşılığı olan raporlama seviyesine göre raporlama yapar
💎 Metot
📝 Açıklama
fatal
CRITICAL seviyesinde raporlama
exception
ERROR seviyesinde hata mesajı ile raporlama
error
ERROR seviyesinde raporlama
warn
WARN seviyesinde raporlama
info
INFO seviyesinde raporlama
debug
DEBUG seviyesinde raporlama

👮‍♂️ Raporlama Seviyeleri

Raporlama seviyeli yukarıdan aşağıya doğru daha da sınırlı hale gelir.
 • DEBUG işlemi ERROR çıktılarını da raporlar
 • ERROR çıktıları kendinden daha düşük çıktıları raporlarmaz
⭐ Seviye
📝 Açıklama
CRITICAL (50)
Exception veya en yüksek seviyeli durumları raporlayan seviyedir
ERROR (40)
Hata durumunda kullanılan raporlama seviyesidir
WARNING (30)
Uyarılar amaçlı kullanılan raporlama seviyesidir
INFO (20)
Ön planda çalışan işlemleri kontrol etmek için kullanılır. Dosya güncelleme, sunucuya bağlanma işlemleri raporlarmak için kullanılır
DEBUG (10)
Arkaplanda yapılan işlemleri kontrol etmek için kullanılır, objeleri oluşturma güncelleme gibi çıktılarınızı bunun ile raporlayabilirinisiz
NOTSET (0)
🤷‍♂️

📂 Dosyaya Raporlama

import logging
message = "Raporlanacak"
LOG_DIR = "dosya/dizini"
LOG_FILE = "dosya.log"
FLAG = "w" # a+, r
ENCODING = "utf-8"
# Rapolamayı tanımlama
logging.basicConfig(
handlers=[logging.FileHandler(LOG_DIR + LOG_FILE, FLAG, ENCODING)],
level=logging.DEBUG,
format='%(asctime)s: %(message)s'
)
logging.info("mesaj") # Raporu yazma

👨‍🎨 Detaylı Renkli Raporlama

 • 🧐 Detaylarla ilgilenenler için colorlog modülü önerilir
 • 🖌 Metinleri %(log_color) ve %(reset)s değişkenleri arasına alarak renklendirebilirsin
 • 🙄 İşlemin çalışması için colorlog.ColorFormatter objesini logger objesine alttaki gibi eklemen lazım
import logging
LOG_LEVEL = logging.DEBUG
LOGFORMAT = (
" %(log_color)s%(levelname)-8s%(reset)s |"
" %(log_color)s%(message)s%(reset)s")
from colorlog import ColoredFormatter
logging.root.setLevel(LOG_LEVEL)
formatter = ColoredFormatter(LOGFORMAT)
stream = logging.StreamHandler()
stream.setLevel(LOG_LEVEL)
stream.setFormatter(formatter)
log = logging.getLogger('pythonConfig')
log.setLevel(LOG_LEVEL)
log.addHandler(stream)
log.debug("A quirky message only developers care about")
log.info("Curious users might want to know this")
log.warn("Something is wrong and any user should be informed")
log.error("Serious stuff, this is red for a reason")
log.critical("OH NO everything is on fire")
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How can I color Python logging output? alanına bakabilirsin.

🎨 Renkli Raporlama

 • 📦 Renkli raporlama için coloredlogs modülü kullanılır
 • ⏬ Yüklemek için pip install coloredlogs komutunu kullanın
 • 💡 Renklendirme için standart konsol renk komutlarını kullanır
 • 👨‍🔧 Renklendirme çalışmazsacolorama modülünü yükleyin
 • ⏬ Yüklemek için pip install colorama komutunu kullanın
💁‍♂️ Alternatif olarak, en kolay kullanımı sağlayan zenglog modülüne bakmanda fayda var
import coloredlogs
import logging
# Logger objesi oluşturma
logger = logging.getLogger(__name__)
# Tüm raporlama işlemlerinin renkli olmasını sağlar
coloredlogs.install(level='DEBUG')
# Sadece verilen logger'ın renkli olmasını sağlar
coloredlogs.install(level='DEBUG', logger=logger)
# Formatı değiştirme
log_format = ""
+ "%(asctime)s,%(msecs)03d %(hostname)s %(name)s[%(process)d] "
+ "%(levelname)s %(message)s"
coloredlogs.install(level='DEBUG', fmt=log_format)
# Örnekler
logger.debug("this is a debugging message")
logger.info("this is an informational message")
logger.warning("this is a warning message")
logger.error("this is an error message")
logger.critical("this is a critical message")
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için coloredlogs alanına bakabilirsin.

🔨 Yapılandırma Dosyası

{
"version": 1,
"disable_existing_loggers": false,
"formatters": {
"simple": {
"class": "colorlog.ColoredFormatter",
"format": "%(asctime)s %(log_color)s%(message)s%(reset)s",
"datefmt": "%H:%M:%S"
},
"detailed": {
"class": "logging.Formatter",
"format": "%(asctime)s.%(msecs)03d [%(threadName)s] %(levelname)-7s %(message)s",
"datefmt": "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
}
},
"handlers": {
"console": {
"class": "logging.StreamHandler",
"level": "INFO",
"formatter": "simple",
"stream": "ext://sys.stdout"
},
"debug_file_handler": {
"class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
"level": "DEBUG",
"formatter": "detailed",
"filename": "log/debug/{filename}.log",
"maxBytes": 10485760,
"backupCount": 20,
"mode": "w",
"encoding": "utf8"
},
"info_file_handler": {
"class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
"level": "INFO",
"formatter": "detailed",
"filename": "log/info/{filename}.log",
"maxBytes": 10485760,
"backupCount": 20,
"mode": "w",
"encoding": "utf8"
},
"warn_file_handler": {
"class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
"level": "WARNING",
"formatter": "detailed",
"filename": "log/warning/{filename}.log",
"maxBytes": 10485760,
"backupCount": 20,
"mode": "w",
"encoding": "utf8"
},
"error_file_handler": {
"class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
"level": "ERROR",
"formatter": "detailed",
"filename": "log/error/{filename}.log",
"maxBytes": 10485760,
"backupCount": 20,
"mode": "w",
"encoding": "utf8"
}
},
"loggers": {
"urllib3.connectionpool": {
"level": "ERROR",
"handlers": [
"console"
],
"propagate": false
}
},
"root": {
"level": "DEBUG",
"handlers": [
"console",
"debug_file_handler",
"info_file_handler",
"warn_file_handler",
"error_file_handler"
]
}
}

🔗 Faydalı Bağlantılar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur
2023 © Yunus Emre AK