Links
Comment on page
🍎

Sınıflar ve Miras Alma

Python ile class, interface, meta class, property, static ve class metotları, override vs gibi yapılar

🏰 Class

 • Nesneye yönelik programlama (OOP) temelini oluşturur
 • Veri ve metotları gruplandırmamızı ve verimli kodlamamızı sağlar
class Foo(object):
# you couldn't use self. or cls. out here, they wouldn't mean anything
# this is a class attribute
thing = 'athing'
def __init__(self, bar):
# I want other methods called on this instance of Foo
# to have access to bar, so I create an attribute of self
# pointing to it
self.bar = bar
@staticmethod
def default_foo():
# static methods are often used as alternate constructors,
# since they don't need access to any part of the class
# if the method doesn't have anything at all to do with the class
# just use a module level function
return Foo('baz')
@classmethod
def two_things(cls):
# can access class attributes, like thing
# but not instance attribut

🍎 Class Anahtar Kelimeleri

 • Tip işlemleri yapmak için print(dir(<tip>)) yazıp çıkan metotlardan kullanacaklarımızı tanımlamamız gerekir
  • Örn: int işlemlerini yapmak için print(dir(int))
  • __add__, __sub__ ...
 • Çoklu işlemler için if isinstance(number, int): yapısı kullanılır
Anahtar
Açıklama
self
Diğer dillerdeki this anlamına gelir
__init__
Constructor fonksiyonudur
__repr__
Ekrana ne yazılacağı (print)
__str__
str() içerisine alındığında yapılacaklar
__rmul__
Ters * işlemi
__contains__
Dahiliye işlemi
def function(param):
Fonksiyon tanımlama
del p1.age, del p1
Obje ya da class silme
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için
alanlarına bakabilirsin.

🤹 Equal Metotu

 • isinstance metodu ile aynı sınıftan olup olmadığı kontrol edilir
 • vars(self) kodu ile sınıfın sahip olduğu tüm değişkenler dict olarak alınır
 • dict verisi key value çiftlerine dönüştürülerek otomatik kontrole hazırlanır
 • getattr metodu ile verilen key ile değişken temsil edilir ve value değerine eşitliği kontrol edilir
 • Her koşulun sağlanması durumunda True aksi halde False döndürülür
def __eq__(self, o: object) -> bool:
if isinstance(o,Account):
for key, value in vars(self).items():
if not getattr(o, key) == value:
return False
return True
return False

💎 Properties

class Window(object):
@property
def always_on_top(self):
script = self._render_template('window/win_is_always_on_top.ahk')
resp = self.engine.run_script(script)
return bool(ast.literal_eval(resp))
@always_on_top.setter
def always_on_top(self, value):
if value in ('on', 'On', True, 1):
self.win_set('AlwaysOnTop', 'On')
elif value in ('off', 'Off', False, 0):
self.win_set('AlwaysOnTop', 'Off')
elif value in ('toggle', 'Toggle', -1):
self.win_set('AlwaysOnTop', 'Toggle')
else:
raise ValueError(
f'"{value}" not a valid option')
window = Window()
window.always_on_top = "on"
print(window.always_on_top) # "on"

❔ Class Metotları

 • 🔳 Class metotları sadece class objesine erişir
 • 👮‍♂️ Obje özelliklerine erişemez (self ile erişilir)
 • ⚡ Class objesi de kullanılmayacaksa Static metotları tercih ediniz
class Window(object):
@classmethod
def from_mouse_position(cls, engine: ScriptEngine, **kwargs):
script = engine.render_template('window/from_mouse.ahk')
ahk_id = engine.run_script(script)
return cls(engine=engine, ahk_id=ahk_id, **kwargs)
Window.from_mouse_position(...)

⚡ Static Metotlar

 • 📢 Static metotlarda self veya cls parametresi olmaz
 • 🕊️ Class içeriklerinden bağımsızdır
class Laptop:
@staticmethod
def details():
print('Hello! I am a laptop.')
laptop1 = Laptop()
laptop1.details()

🍏 Inheritance (Miras)

Miras işlemlerinde object yerine miras alınacak class adı yazılır.
 • Üst sınıfın metotlarını ve değişkenlerini barındırır (yani özelliklerine sahip)
 • Karmaşık programlama mimarilerinde oldukça faydalıdır, düzenli olmayı sağlar
class Rectangle(object):
def __init__(self, height, length):
self.height = height
self.length = length
def area(self): # Alan
return self.height * self.length
def perimeter(self): # Çevre
return 2 * (self.height + self.length)
class Square(Rectangle):
def __init__(self, length):
super(Square, self).__init__(length, length)
s = Square(5)
s.area(), s.perimeter() # (25, 20)
type(s) == Square # False
type(s) == Rectangle # True
isinstance(s, Rectangle) # True
class InputData:
def read(self):
raise NotImplementedError
class PathInputData(InputData):
def __init__(self, path):
super().__init__()
self.path = path
# read tanımlanmazsa hata verir
def read(self):
with open(self.path) as f:
return f.read()
# Miras kontrolü
class BaseClass: pass
class SubClass(BaseClass): pass
issubclass(SubClass, BaseClass)
True
issubclass(SubClass, object)
True
issubclass(BaseClass, SubClass)
False
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Use @classmethod Polymorphism to Construct Objects Generically alanına bakabilirsin.

🍍 Meta Class

class DirectiveMeta(type):
"""
Overrides __str__ so directives with no arguments can be used without instantiation
Overrides __hash__ to make objects 'unique' based upon a hash of the str representation
"""
def __str__(cls):
return f"#{cls.__name__}"
def __hash__(self):
return hash(str(self))
def __eq__(cls, other):
return str(cls) == other
class Directive(SimpleNamespace, metaclass=DirectiveMeta):
"""
Simple directive class
They are designed to be hashable and comparable with string equivalent of AHK directive.
Directives that don't require arguments do not need to be instantiated.
"""
def __init__(self, **kwargs):
super().__init__(name=self.name, **kwargs)
self._kwargs = kwargs
@property
def name(self):
return self.__class__.__name__
def __str__(self):
if self._kwargs:
arguments = ' '.join(str(value) for key, value in self._kwargs.items())
else:
arguments = ''
return f"#{self.name} {arguments}".rstrip()
def __eq__(self, other):
return str(self) == other
def __hash__(self):
return hash(str(self))

⭐ Class Örnekleri

👶 Basit
📜 Yazdırılabilir
➕ Toplama Çıkarma Destekli
🤝 Çokça Operatörü Destekleyen
💠 Metotlu
💎 Metotlu Operatörlü
🤯 Üst Seviye
class Person:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age
p1 = Person("John", 36)
print(p1.name) # John
print(p1.age) # 36
class Rational(object):
def __init__(self, numerator, denominator):
self.numerator = numerator
self.denominator = denominator
def __repr__(self):
return '%d/%d' % (self.numerator, self.denominator)
fraction = Rational(4, 3)
print(fraction) # 4/3
class Point(object):
def __init__(self, x, y):
self.x = x
self.y = y
def __repr__(self):
return "Point(%d, %d)" % (self.x, self.y)
def __add__(self, point):
return Point(self.x + point.x, self.y + point.y)
def __sub__(self, point):
return Point(self.x - point.x, self.y - point.y)
class Rational(object):
def __init__(self, numerator, denominator):
self.numerator = numerator
self.denominator = denominator
def __repr__(self):
return '%d/%d' % (self.numerator, self.denominator)
def __mul__(self, number):
if isinstance(number, int): # Int destekler
return Rational(self.numerator * number, self.denominator)
elif isinstance(number, Rational): # Rational destekler
return Rational(self.numerator * number.numerator, self.denominator * number.denominator)
else:
raise TypeError('Expected number to be int or Rational. Got %s' % type(number))
def _gcd(self):
smaller = min(self.numerator, self.denominator)
small_divisors = {i for i in range(1, smaller + 1) if smaller % i == 0}
larger = max(self.numerator, self.denominator)
common_divisors = {i for i in small_divisors if larger % i == 0}
return max(common_divisors)
def reduce(self):
gcd = self._gcd()
self.numerator = self.numerator / gcd
self.denominator = self.denominator / gcd
return self
class Person:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age
def myfunc(self):
print("Hello my name is " + self.name)
p1 = Person("John", 36)
p1.myfunc() # Hello my name is John
from math import sqrt
class Point(object):
def __init__(self, x, y):
self.x = x
self.y = y
def __repr__(self):
return "Point(%d, %d)" % (self.x, self.y)
def __add__(self, point):
return Point(self.x + point.x, self.y + point.y)
def __sub__(self, point):
return Point(self.x - point.x, self.y - point.y)
def distance(self, point):
return sqrt((self.x - point.x) ** 2 + (self.y - point.y) ** 2)
class DataFrame(NDFrame):
def __init__(self, data=None, index=None, columns=None, dtype=None,
copy=False):
if data is None:
data = {}
if dtype is not None:
dtype = self._validate_dtype(dtype)
if isinstance(data, DataFrame):
data = data._data
if isinstance(data, BlockManager):
mgr = self._init_mgr(data, axes=dict(index=index, columns=columns),
dtype=dtype, copy=copy)
elif isinstance(data, dict):
mgr = self._init_dict(data, index, columns, dtype=dtype)
elif isinstance(data, ma.MaskedArray):
import numpy.ma.mrecords as mrecords
# masked recarray
if isinstance(data, mrecords.MaskedRecords):
mgr = _masked_rec_array_to_mgr(data, index, columns, dtype,
copy)
# a masked array
else:
mask = ma.getmaskarray(data)
if mask.any():
data, fill_value = maybe_upcast(data, copy=True)
data[mask] = fill_value
else:
data = data.copy()
mgr = self._init_ndarray(data, index, columns, dtype=dtype,
copy=copy)
elif isinstance(data, (np.ndarray, Series, Index)):
if data.dtype.names:
data_columns = list(data.dtype.names)
data = dict((k, data[k]) for k in data_columns)
if columns is None:
columns = data_columns
mgr = self._init_dict(data, index, columns, dtype=dtype)
elif getattr(data, 'name', None) is not None:
mgr = self._init_dict({data.name: data}, index, columns,
dtype=dtype)
else:
mgr = self._init_ndarray(data, index, columns, dtype=dtype,
copy=copy)
elif isinstance(data, (list, types.GeneratorType)):
if isinstance(data, types.GeneratorType):
data = list(data)
if len(data) > 0:
if is_list_like(data[0]) and getattr(data[0], 'ndim', 1) == 1:
if is_named_tuple(data[0]) and columns is None:
columns = data[0]._fields
arrays, columns = _to_arrays(data, columns, dtype=dtype)
columns = _ensure_index(columns)
# set the index
if index is None:
if isinstance(data[0], Series):
index = _get_names_from_index(data)
elif isinstance(data[0], Categorical):
index = _default_index(len(data[0]))
else:
index = _default_index(len(data))
mgr = _arrays_to_mgr(arrays, columns, index, columns,
dtype=dtype)
else:
mgr = self._init_ndarray(data, index, columns, dtype=dtype,
copy=copy)
else:
mgr = self._init_dict({}, index, columns, dtype=dtype)
elif isinstance(data, collections.Iterator):
raise TypeError("data argument can't be an iterator")
else:
try:
arr = np.array(data, dtype=dtype, copy=copy)
except (ValueError, TypeError) as e:
exc = TypeError('DataFrame constructor called with '
'incompatible data and dtype: %s' % e)
raise_with_traceback(exc)
if arr.ndim == 0 and index is not None and columns is not None:
values = cast_scalar_to_array((len(index), len(columns)),
data, dtype=dtype)
mgr = self._init_ndarray(values, index, columns,
dtype=values.dtype, copy=False)
else:
raise ValueError('DataFrame constructor not properly called!')
NDFrame.__init__(self, mgr, fastpath=True)

💎 Enumeration

Resmi dokümantasyon için buraya bakabilirsin.
 • Sıralı ve sabit veriler oluşturmak için kullanılır
 • from enum import Enum ile projeye dahil edilir
 • Enumlarda değer eşitliği için <enum>.value == <value> kullanın
 • Enumları değerler ile oluşturmak için <Enum>(<value>) yapısını kullanın
  • Enum ile enum oluşturabilirsiniz <Enum>(<enum>)
  • Değişkenin enum veya değer tuttuğundan emin olmadığınız durumlarda üstteki yapıyı kullanın
🧱 Temel Kullanım
💠 Fonksiyon API
💎 Eşsiz Enum
from enum import Enum
from typing import Union # Tip belirtme amaçlı eklenmiştir
class Color(Enum):
RED = 1
GREEN = 2
BLUE = 3
# Temel erişimler
Color # <enum 'Color'>
Color.RED.value # 1
Color.RED.name # RED
type(Color.RED) # <enum 'Color'>
Color(1) # <Color.RED: 1>
Color(Color.BLUE) # <Color.BLUE: 3>
# Enum tanımlama
color_var: Union[str, Color] # str veya Color tipinde bir obje
color: Color = Color(color_var) # Enum ile enum objesi oluşturabilirz
color: Color = Color.RED # Direkt olarak enum atama
# Enum değerlerine erişme
color = Color.RED
color.value == 1 # True
color == 1 # False
color.name == "RED" # True
color == "RED" # False
isinstance(Color.GREEN, Color) # True
ornek = Enum('Color', 'ANT BEE CAT DOG')
print(ornek) # <enum 'Color'>
from enum import Enum, unique
@unique
class Mistake(Enum):
ONE = 1
TWO = 2
THREE = 3
FOUR = 3
# Traceback (most recent call last):
# ValueError: duplicate values found in <enum 'Mistake'>: FOUR -> THREE

🔶 Multi Value Enum

 • Birden fazla değere sahip enum sınıfı tanımlamaya olanak sağlar
 • pip install aenum ile gerekli paket yüklenmelidir
from aenum import MultiValueEnum
class DType(MultiValueEnum):
float32 = "f", 8
double64 = "d", 9
>>> DType("f")
<DType.float32: 'f'>
>>> DType(9)
<DType.double64: 'd'>
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için YEmoji yapısına uygun oluşturulmuş:
alanlarına bakabilirsin.
2023 © Yunus Emre AK