Links
Comment on page
💨

Hızlı Notlar 2 | Pandas

Dosyadan Verileri Okuma

Detaylar için Pandas dökümanına bakabilirsin.
Uzantı
Açıklama
Açılımı
csv
, ile ayrılan notlar
Comma delimeted
tsv
ile ayırma
Tab delimeted
import pandas as pd
# Basit olarak csv okuma
pd.read_csv(<path_to_csv>)
# Satırı atlayarak csv okuma
pd.read_csv(<path_to_csv>, skiprows=[1])
# Başlangıç indeksi belirleme
pd.read_csv(<path_to_csv>, index_col=0)
# Başlıksız verileri okuma
pd.read_csv(<path_to_csv>, names=<list>, header=None)
# Tab ile ayrılan verileri okuma
pd.read_csv(<path_to_tsv>, delimiter='\t')
Csv okuma yöntemleri ```py csv = [','.join(map(lambda x: str(x), row)) for row in np.vstack([df.columns, df])] with open('./data/read_csv_example.csv', 'w') as f: [f.write(line + '\n') for line in csv] !cat ./data/read_csv_example.csv ``` ![](../res/ex_ilkel_csv.png) ```py pd.read_csv('./data/read_csv_example.csv') ``` ![](../res/ex_pandas_read.png)

Verileri Filtreleme

Operatör
Açıklama
Text
~
not
&
and
`
`
or
str.contains(<str>)
String'e göre filtreleme
df = pd.DataFrame()
# Verinin en tepesini gösterme
df.head()
# Koşulun sağlandığı verileri alma
df = df[df['state'] == 'AZ']
# Eşsiz verileri alma
df['state'].unique()
# Birden fazla koşula göre alma
# `()` kullanımlaıdır yoksa `&` işlemi beklendiği gibi çalışmaz
df[(df['state'] == 'AZ') & (df['review_count'] > 10)].head()
# Koşulun sonucuna göre `True - False` dizisi döndürür
(yelp_df['state'] == 'AZ').head()
(yelp_df['state'] == 'AZ').dtype # dtype('bool')
# El ile seçme (1. indexteki elemanı almaz)
df[[True, False, True]]
# Bool değeri alan sütuna göre listeleme (open = {True | False})
df[df['open']].head() # Açık olanları listeler
df[~df['open']].head() # Kapalı olanları listeler `~ = !`
df[df['open'].fillna(False)].head() # Nan değerlerini false sayarak listeleme
# Strig'e göre filtreleme (`vegas` içeren şehirleri alma)
df = df[df['city'].str.contains('Vegas')]
# Birden fazla değerde arama (regex aramasıdır. | veya demek)
df = df[df['city'].str.contains('|'.join(opioids), case=False)
# Listedeki elemanları içeriyor mu? (büyük-küçük harften bağımsız arama)
df[df['column'].str.lower().isin([x.lower() for x in mylist])]

Fonksiyonlar ve Birleştirme İşlemleri

# Log hesaplaması (her veri için log alır)
log_review_count = np.log(df['review_count'])
# Ortalama hesaplama (tek değer döndürür)
mean_review_count = yelp_df['review_count'].mean()
# DB'ye fonksiyon uygulama (parametre olarak `df['attributes']` almak zorundadır)
# True - False serisi döndürür
delivery_attr = df['attributes'].apply(<func_attr_dict>)

GroupBy Kullanımı

Belirli bir öğeye göre gruplar, çakışanlara verilen işlemi uygular.
  • Örn: max(), mean() gibi metodlarda en yüksek veya ortalama alınır
Group By: split-apply-combine dökümanına bakmanda fayda var.
# Şehre göre birleştirme ve yıldızların ortalamasını alma
stars_by_city = yelp_df.groupby('city')['stars'].mean()
# Şehre göre gruplayıp, çakışan verilerde birden fazla metod kullanma
# Sırayla: Stars sütunu altında: ortalama, standart sapma, diğer sütunlarda toplam, miktar
agg_by_city = yelp_df.groupby('city').agg({'stars': {'mean': 'mean', 'std': 'std'}, 'review_count': 'sum', 'business_id': 'count'})
# Birleştirilmiş sütunları ayırma
new_columns = map(lambda x: '_'.join(x),
zip(agg_by_city.columns.get_level_values(0),
agg_by_city.columns.get_level_values(1)))
agg_by_city.columns = new_columns
agg_by_city.head()
# Gruplanmış verileri index dict'ine çevirme
dict_city = by_city.groups
# Gruplanmış verilerden bir tanesini alma
by_city.get_group('Anthem').head()

Sıralama İşlemleri

# Yıldızlara göre veriyi sıralama
df.sort_values('stars').head()
# Bussiness_id'nin indexine göre sıralama
df.set_index('business_id').sort_index().head()
# Post_code göre sıralayıp, ilk post_code'u alma
unique_practices = practices.sort_values('post_code').groupby('code').first().reset_index()

Veri Kümelerinin Birleştirilmesi

# Şehir ve bölge olarak verileir ayırma
census['city'] = census['GEO.display-label'].apply(lambda x: x.split(', ')[0])
census['state'] = census['GEO.display-label'].apply(lambda x: x.split(', ')[2])
# Bölge isiimlerini değiştirme
state_abbr = dict(zip(census['state'].unique(), <list>))
census['state'] = census['state'].replace(state_abbr)
# ('town', 'village' gibi terimlerin olduğu son kelimeyi kaldırma)
census['city'] = census['city'].apply(lambda x: ' '.join(x.split(' ')[:-1]))
# State ve city verilerine göre birleştirme (inner-join)
merged_df = yelp_df.merge(census, on=['state', 'city'])
merged_df = yelp_df.merge(census, on=['state', 'city'], how='left') # Left-join
# Veri kümelerini birleştirme (ucuna eklenir)
nov = pd.concat([nov18, nov11])
nov['DATE'].unique() # Eklenmeyi kontrol etme
# Şehirdeki toplam iş'leri bulma
city_counts = yelp_df.groupby('city')['business_id'].count().rename('city_counts')
# Bulunan satırı tablonun sonuna sütun olarak ekleme
# Önce indexler aynı yapılır, sonra index'e göre concat edilir, sonra index sıfırlanır
pd.concat([yelp_df.set_index('city'), city_counts], axis=1, join='inner').reset_index()
Dataset ![](../res/city_dataset_ex.png)

Zaman Serileri ile Çalışma

# HTML'den veri alma
pop_growth = pd.read_html('https://web.archive.org/web/20170127165708/https://www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_population.php', attrs={'class': 'query_table'}, parse_dates=[0])[0]
# null verilerini kaldırma
pop_growth.dropna(inplace=True)
# İndeksi yıla göre ayarlarsak, `resample` metodunu kullanabiliriz
pop_growth.set_index('Year', inplace=True)
# 10 yıllık olarak indexleniyor ve 10 yıllık ortalama listenecek
# İstersek mean, median, sum, last ve first de kullanıabilriiz
pop_growth.resample('10AS').mean()
# Kayıp veriler için ototmatik tamamlama yapma
# bfill() backward filling, ffill() forward filling (1Q 1. çeyrek demek (çeyrek yıl))
pop_growth.resample('1Q').bfill()
pop_growth.resample('1Q').ffill()

Pandas Zaman Değişkeni (Timestamp)

print(pd.Timestamp('January 8, 2017'))
print(pd.Timestamp('01/08/17 20:13'))
print(pd.Timestamp(1.4839*10**18))
# Zamanlar arasında çıkartma yapılabilir (191 days 09:16:00)
print(pd.Timestamp('Feb. 11 2016 2:30 am') - pd.Timestamp('2015-08-03 5:14 pm'))
# Zamanlar arasında gelişmiş hesaplamalar
from pandas.tseries.offsets import BDay, Day, BMonthEnd
print(pd.Timestamp('January 9, 2017') - Day(4)) # Gün
print(pd.Timestamp('January 9, 2017') - BDay(4)) # İş günü (Business day)
print(pd.Timestamp('January 9, 2017') + BMonthEnd(4)) # Aydaki iş bitiş günü
# Zaman aralıkları oluşturma (8 güner arayla zaman oluşturma)
pd.date_range(start='1/8/2017', end='3/2/2017', freq='B')
# Python datetime ile uyumludur
import datetime
pd.Timestamp('May 1, 2017') - datetime.datetime(2017, 1, 8) # Timedelta('113 days 00:00:00')

Pandas ile Görselleştirme

# 30 çubuklu histogram ile çizme
yelp_df['review_count'].apply(np.log).hist(bins=30)
# Çizgi grafiği çizdirme
pop_growth['Annual Growth Rate (%)'].plot()

Karma Linkler

2023 © Yunus Emre AK