Links
Comment on page
💎

Değişkenler

Python değişkenleri

🧱 Temel Değişkenler

Tip
Açıklama
Örnek
bool
2'li değer, bit
True
int
Sayı
1
float
Virgüllü sayı
1.2, round(3.12312, 2) # 3.12
complex
Karmaşık sayılar
2+3j, x = complex(5, 3), x.real, x.imag
str
String, metin
"Hello" / 'Hello'
Değişkenin daha önceden tanımlandığını kontrol etme için buraya bakabilirsin.

💽 Veri Yapıları

🎈 Değişkenlerin Özellikleri

  • Bellekte ayrıldıkları alanda, üzerine atanan değerleri tutan objelerdir
  • Temel değişkenlerde atama = işlemlerinde değer ("value") aktarımı yapılır
  • Diğer değişkenlerde adres ("reference") aktarımı yapılır
    • list için b = list(a) ya da b = a[:] yapısı ile değer kopyalanır
    • b = a yapısı adresi kopyalar, a.append(1) yapıldığında b'ye de eklenir

✨ Değişken Tanımlama

🐥 Değersizler

degersiz = None

⚡ Sabit Değerler

  • Python'da constant yoktur.
  • Sabit değerler büyük harfler ile belirtilir.
Aynı dosya içerisinde büyük harflerle yazılsa bile değiştirilebilir.
sabitler.py
PI = 3.14
YER_CEKIMI = 9.8
main.py
import sabitler
print(sabitler.PI) # 3.14
print(sabitler.GRAVITY) # 9.8

👮‍♂️ Tanımlı Değişken Kontrolü

if 'myVar' in locals():
# myVar exists.
if 'myVar' in globals():
# myVar exists.
if hasattr(obj, 'attr_name'):
# obj.attr_name exists.

💱 Değişken Dönüşümleri

🔄 Değişkenler arası

ondalikli = 5.8
type(ondalikli) # <class 'float'>
tam = int(5.8) # 5 atanır
type(tam) # <class 'int'>
sonuc = int(7/3.5) # 2 atanır
sonuc = int(7/3) # 2 atanır
sonuc = float(7 / 3.5) # 2.0 atanır
sonuc = 7 / 3 # 2.33 atanır
value = "False"
print(bool(value)) # True verir, bool'a takılama string içeriğine bakmaz.
print(bool("")) # False

🏠 Taban ve Tavan

import math
tam = math.ceil(5.8) # 6 atanır
tam = math.floor(5.8) # 5 atanır

🧮 String Hesaplama

value = "5"
print(type(value)) # <class 'str'>
print(type(eval(value))) # <class 'int'>
print(type(value)) # <class 'str'>

🌁 Diğer dönüşümler

value1 = "5"
value2 = 3
print(type(value1)) # <class 'str'>
print(type(value2)) # <class 'int'>
value3 = type(value2)(value1) # Value1'i value2'nin tipine dönüştürme
print(value3) # 5
print(type(value3)) # <class 'int'>

🧮 Sayılar Arası İşlemler

👨‍💻 Tabanlı Sayılar

Taban
Ön ek
Örnek
Çıktı
2'lik
0b ya da 0B
print(0b1101011)
107
8'lik
0o ya da 0O
print(0xFB + 0b10)
253 (251 + 2)
16'lık
0x ya da 0X
print(0o15)
13

😵 Ondalıklı Sayılar

>>> (1.1 + 2.2) == 3.3
False
>>> 1.1 + 2.2
3.3000000000000003
import decimal
print(0.1) # 0.1
print(decimal.Decimal(0.1))
# Decimal('0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625')
from decimal import Decimal as D
print(D('1.1') + D('2.2')) # Decimal('3.3')
print(D('1.2') * D('2.50')) # Decimal('3.000')

🔪 Kesirli Sayılar (Fractions)

import fractions
print(fractions.Fraction(1.5)) # 3/2
print(fractions.Fraction(5)) # 5
print(fractions.Fraction(1,3)) # 1/3
import fractions
# Floatlar virgülden sonra da sayı barındırdığından dolayı farklı sonuç verir
print(fractions.Fraction(1.1)) # 2476979795053773/2251799813685248
print(fractions.Fraction('1.1')) # 11/10
from fractions import Fraction as F
print(F(1,3) + F(1,3)) # 2/3
print(1 / F(5,6)) # 6/5
print(F(-3,10) > 0) # False
print(F(-3,10) < 0) # True

🧮 Matematiksel

import math
print(math.pi) # 3.141592653589793
print(math.cos(math.pi)) # -1.0
print(math.exp(10)) # 22026.465794806718
print(math.log10(1000)) # .0
print(math.sinh(1)) # 1.1752011936438014
print(math.factorial(6)) # 720

🎲 Rastgelelik

import random
x = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
print(random.randrange(10,20)) # Rastgele 10, 20 arasında sayı yazdırma
print(random.choice(x)) # Rastgele seçim yapma
random.shuffle(x) # Karıştrma
print(x) # Karışım sonucunu yazma
print(random.random()) # Rastgele eleman yazma
Last modified 1mo ago
2023 © Yunus Emre AK