Links
Comment on page
📙

Dict

Python obje, json veya anahtar-değer (key-value) çifti yapısı (dict)

🔰 Ne Amaçla Kullanılır

  • Verilerin anahtar - değer yapısına göre saklandığı list yapısıdır
  • Her anahtar değeri eşsiz olmak zorundadır
  • Aynı anahtar değerine sahip yeni bir anahtar oluşturulamayacağından veriler, anahtarın üzerine yazılır
  • Anahtar değerleri primitive değişkenler dışında seçilemez (list, tuple olamaz)
📢 dict içerisinde yer almayan anahtarlar kullanıldığında hata oluşur, bu sebeple defaultdict yapısını kullanmanız önerilir

⭐ Basit Örnekler

# empty dictionary
my_dict = {}
# dictionary with integer keys
my_dict = {1: 'apple', 2: 'ball'}
# dictionary with mixed keys
my_dict = {'name': 'John', 1: [2, 4, 3]}
# using dict()
my_dict = dict({1:'apple', 2:'ball'})
# from sequence having each item as a pair
my_dict = dict([(1,'apple'), (2,'ball')])

📜 json Kullanımı

import json
my_dict = {}
# JSON'ı okuma
with open("some.json", "r", encoding="utf-8") as file:
my_dict = json.load(file)
# JSON'ı dosyaya yazdırma
with ("new.json", "w", encoding="utf-8") as file:
file.write(json.dumb(my_dict, indent=4))

✨ Verileri Güncelleme

# Dict objelerini tanımlama
pycon = {2016: "Portland", 2018: "Cleveland"}
europython = {2017: "Rimini", 2018: "Edinburgh", 2019: "Basel"}
# 2 Dict objesini pointer ile birleştirme
{**pycon, **europython} # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
# 2 Dict objesini döngü yapısı ile birleştirme
merged = pycon.copy()
for key, value in europython.items():
merged[key] = value
merged # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
# Update metodu ile birleştirme
pycon.update(europython) # None
pycon # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
# Walrus operatörü ile güncelleme
(merged := pycon.copy()).update(europython) # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
# Union operatörü ile
# Güncel dict yapısı en sağdaki dict değerlerini referans alır, 2018 değerleri farklıdır
pycon | europython # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
europython | pycon # {2016: 'Portland', 2018: 'Cleveland', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
pycon |= europython
pycon # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel'}
# Union operatörü ile farklı veri tipini ekleme
pycon |= [(2020: "USA")] # Tuple listesi olsa bile dict yapısına uygun hale alınıp eklenir
pycon # {2016: 'Portland', 2018: 'Edinburgh', 2017: 'Rimini', 2019: 'Basel', 2020: 'USA'}
📢 Detaylı bilgi için Simpler Updating of Dictionaries alanına bakabilirsin

🌟 DefaultDict

  • Dict içerisinde olmayan bir anahtar kullanılması durumunda KeyError verilir, defaultdict yapısında önceden tanımlanan fonksiyon çalıştırılır
  • Basit bir olaymış gibi gözükse de, dict yapısı büyük projelerde çok fazla hatalara sebep olmaktadır
from collections import defaultdict
europe = defaultdict(lambda: "", {"Norway": "Oslo", "Spain": "Madrid"})
africa = defaultdict(lambda: "", {"Egypt": "Cairo", "Zimbabwe": "Harare"})
# Union ile defaultdict birleştirme
europe | africa
# defaultdict(<function <lambda> at 0x7f0cb42a6700>,
# {'Norway': 'Oslo', 'Spain': 'Madrid', 'Egypt': 'Cairo', 'Zimbabwe': 'Harare'})
# Pointer ile defaultdict'ten dict oluşturma
{**europe, **africa} # {'Norway': 'Oslo', 'Spain': 'Madrid', 'Egypt': 'Cairo', 'Zimbabwe': 'Harare'}
libraries = { "collections": "Container datatypes", "math": "Mathematical functions" }
libraries |= {"zoneinfo": "IANA time zone support"}
libraries # {'collections': 'Container datatypes', 'math': 'Mathematical functions', ': 'IANA time zone support'}
# Defaultdict'e tuple objesini ekleme
libraries |= [("graphlib", "Functionality for graph-like structures")]
libraries
{'collections': 'Container datatypes', 'math': 'Mathematical functions',
'zoneinfo': 'IANA time zone support',
'graphlib': 'Functionality for graph-like structures'}
2023 © Yunus Emre AK