Graf -Mininum Spanning Tree Kruskal Algoritması

#include<stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define infinity 9999
#define MAX 5

int G[MAX][MAX];

typedef struct edge
{
  int u,v,w;
}edge;

typedef struct edgelist
{
  edge data[MAX];
}edgelist;

edgelist alledges;
edgelist spanningTree;
int edgecounter=0;//graftaki edge sayisi,baslangicta 0
int ctr=0; //spanning tree deki edge sayisi, baslangicta 0

//fonksiyon bildirimleri
void kruskal(void);
void combine(int belongs[],int c1,int c2);
void sortEdges(void);
int print(void);

int main()
{
  //random matris uretme
  int total_cost,i,j;
  printf("\nThe adjacency matrix:\n");
  for (i = 0; i < MAX; i++) {
    printf("\t");
    for (j = 0; j < MAX; j++) {
      if (i == j) {
        G[i][j] = 0;
      }
      else if (i > j)
        G[i][j] = G[j][i];
      else {
        G[i][j] = rand() % 10;
      }
      printf("%d\t ", G[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  
  kruskal();
  printf("\nEdges in spanning tree:\n");
  total_cost=print();
  printf("\nTotal cost of spanning tree=%d\n", total_cost);
  return 0;
}


void kruskal(void)
{
  int belongs[MAX],i,j,cno1,cno2;


  
  //sirasiyle grafi gezip edgeleri listeye ekliyoruz
  for(i=1;i<MAX;i++){
    for(j=0;j<=i;j++)
    { if(G[i][j]!=0)
      {  //alledges listesinin n. elemani olarak ekliyor
        alledges.data[edgecounter].u=i;
        alledges.data[edgecounter].v=j;
        alledges.data[edgecounter].w=G[i][j];
        edgecounter=edgecounter+1;
        //listedeki edge sayisini 1 arrtirarak guncelledi
      }
    }
  }
  
  printf("\nAll Edges\n");
  for(i=0;i<edgecounter;i++)
  {
    printf("%d-%d, cost:%d\n",alledges.data[i].u,alledges.data[i].v,alledges.data[i].w);
  }
  //bu noktada alledges graftaki tum edgeleri tutuyor
  sortEdges();
  //listedeki edgeler kucukten buyuge dogru(weight degerlerine gore) siralandi
  
  //nodelari ekledik, simdi edgeleri ekleyecegz
  for(i=0;i<MAX;i++)
    belongs[i]=i;
  
  
  printf("\nSorted Edges\n");
  for(i=0;i<edgecounter;i++)
  {
    printf("%d-%d, cost:%d\n",alledges.data[i].u,alledges.data[i].v,alledges.data[i].w);
  }
  
  //spanning tree yi olusturmaya basliyoruz, baslangicta hic edge yok ctr=0 di
  
  for(i=0;i<edgecounter;i++)
  {  //alledges.data[i] ile kucukten buyuge sirali haldeki edgelerden birini aldi
    cno1=belongs[alledges.data[i].u]; //source
    cno2=belongs[alledges.data[i].v]; //destination
    
    if(cno1!=cno2) //cycle olusup olusmadigi kontrolu
    {  //baslangici ile bitisi ayni degilse cycle olusmaz (cno1!=cno2)
      spanningTree.data[ctr]=alledges.data[i]; //ilgili edge i spanning tree ye ekledi
      ctr=ctr+1; //spanning treedeki edge sayisini tutan sayaci guncelledi
      combine(belongs,cno1,cno2); //dugumle edge i birbirine bagladi
    }
  }
}


void combine(int belongs[],int c1,int c2)
{
  for(int i=0;i<MAX;i++)
    if(belongs[i]==c2)
      belongs[i]=c1;
}

void sortEdges(void)
{  //graftaki tum edge(linkleri) weight degerlerine gore
  // kucukten buyuge siralama
  int i,j;
  edge temp;
  
  for(i=1;i<edgecounter;i++)
    for(j=0;j<edgecounter-1;j++)
      if(alledges.data[j].w > alledges.data[j+1].w)
      {  //Swap islemi
        temp=alledges.data[j];
        alledges.data[j]=alledges.data[j+1];
        alledges.data[j+1]=temp;
      }
}

int print(void)
{
  int i,cost=0;
  for(i=0;i<ctr;i++)
  {  printf("%d-%d, cost:%d\n",spanningTree.data[i].u,spanningTree.data[i].v,spanningTree.data[i].w);
    //spanning treedeki edgelerin source-destination ve weightlerini ekrana basma
    cost=cost+spanningTree.data[i].w; //ilgili linkin weight'ini cost olarak toplama ekle
  }
  return cost;
}


Yorumlar

Popüler Yayınlar