Stack'ten Queue'ye Eleman Taşıma

// yigittan kuyruga eleman tasima
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXSIZE 5

//yigit yapisi
struct stack
{
 int arr[MAXSIZE];  //yigittaki elemanlar dizisi
 int top;       //yigita en son eklenmis elemanin indeksini tutuyor
};

//kuyruk yapisindaki dugum
struct qnode {
 int data;
 struct qnode *next;  //bir sonraki dugume isaretci
};


//kuyruk fonksiyon bildirimleri
void displayQueue();
void insertQueue(int);
int isEmpty();

//yigit fonksiyon bildirimleri
void push(struct stack *, int);
int pop(struct stack *);
void displayStack(struct stack *);

//kuyruk olusturma, ilk deger atama
struct qnode *front = NULL; //kuyrugun basi
struct qnode *rear = NULL;  //kuyrugun sonu

int main()
{
  //yigit olusturma, ilk deger atama
  struct stack mystack;
  mystack.top = -1;  //baslangic degeri
  
 int selection,tmp;
 while (1)
 {
 printf("*** *** ***\n");
 printf("   1  -->  Yigita Eleman Ekle      \n");
 printf("   2  -->  Elemani Kuyruga Tasi      \n");
 printf("   3  -->  Yigiti Goruntule       \n");
 printf("   4  -->  Kuyrugu Goruntule       \n");
 printf("   5  -->  EXIT      \n");
 printf("*** *** ***\n");

 printf("Seciminizi girin: ");
 scanf("%d", &selection);
 
 switch (selection) {
 case 1:
  tmp = 0;
  printf("Eklenecek eleman:");
  scanf("%d", &tmp);
  push(&mystack, tmp);
  break;
 case 2:
  tmp = pop(&mystack);
  if (tmp == -1)//stack bos
        //detay icin pop fonskyionunun hangi durumda -1 dondugune bakin
  printf("Yigitta eleman olmadigindan kuyruga eklenemiyor!\n");
  else
  insertQueue(tmp);
  break;
 case 3:
  displayStack(&mystack);
  break;
 case 4:
  displayQueue();
  break;
 case 5:
  return 0;
 }
 }
 return 0;
}

//FONKSIYONLAR
//kuyruk fonksiyonlari
void displayQueue() {
 struct qnode *ptr = front;

 if (isEmpty() == 1)//listede eleman yok
 return;

 //else kismi
  printf("\n *** QUEUE *** \n");
 printf("[ ");
 while (ptr != NULL) {
 printf("%d ", ptr->data);
 ptr = ptr->next;
 }
 printf(" ]\n");

}

void insertQueue(int data) {
 //bellekte yer tutma
  struct qnode *ptr = (struct qnode*) malloc(sizeof(struct qnode));
 if (ptr == NULL) {
 printf("Bellekte yeterli alan yok !\n");
 return;
 }
  //node olusturma
 ptr->data = data;
 ptr->next = NULL;

  //node u kuyruga ekleme
 if (front == NULL) //ilk qnode
 front = rear = ptr;
 else {
 rear->next = ptr;
 rear = ptr;
 }
}

int isEmpty() {
 if (front == NULL) {
 printf("Kuyrukta hic eleman yok !\n");
 return 1;
 }
 else
 return 0;
}

//////////////////////*** *** ***//////////////////////

//yigit fonksiyonlari
void push(struct stack *p, int x) {
 if (p->top == MAXSIZE - 1) {  //stack dolu mu kontrolu
 printf("Stack tamamen dolu, eleman eklenemiyor\n");
 return;
 }
 else { //stackte yer var, eleman eklenebilir
 (p->top)++; //indeksi guncelle
 p->arr[p->top] = x;  //elemani yazdi
 }
 return;
}
int pop(struct stack *p) {
 int tmp;
 if (p->top == -1) {
 printf("Stack bos\n");
 return -1;
 }
 else { //stackte elemean var
 tmp = p->arr[p->top];   //stackte en üstteki eleman
 printf("'%d' stackten cikarildi\n", tmp);
 p->arr[p->top] = 0;
 (p->top)--;
 }
 return(tmp);
}

void displayStack(struct stack *p) //stack deki elemanlari ekrana basan fonksiyon
{
 int i;
 if (p->top == -1)
 {
 printf("Stackte goruntulenecek eleman yok !\n");
 return;
 }
 else
 {
 printf("\n *** STACK *** \n");
 for (i = p->top; i >= 0; i--)
  printf("%d\n", p->arr[i]);
 }
 printf("\n");
}


Yorumlar

Popüler Yayınlar