DoubleLinkedList İÜ-Ce

//
// liste implementasyonu
// Created by Nurefsan Sertbas on 11/10/2017.
//
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct node {
  int data;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL; //listenin basi
struct node *last = NULL; //listenin sonu

void displayList();
void insertNode(int);
void deleteNode(int);
void searchNode(int);
int isEmpty();


int main ()
{  int selection;
  while (1)
  {  printf ("*** *** ***\n");
    printf ("   1  -->  insert     \n");
    printf ("   2  -->  remove     \n");
    printf ("   3  -->  display    \n");
    printf ("   4  -->  search    \n");
    printf ("   5  -->  EXIT      \n");
    printf ("*** *** ***\n");
    int x,flag;
    printf ("Seçiminizi girin: ");
    scanf  ("%d", &selection);
    switch (selection){
      case 1:
        printf("Eklemek istediginiz sayiyi giriniz:");
        scanf("%d", &x);
        insertNode(x);
        break;
      case 2:
        flag=isEmpty();
        if(flag!=1){ //listede eleman varsa
        printf("Silmek istediginiz elemani giriniz:");
        scanf("%d", &x);
        deleteNode(x);}
        break;
      case 3:
        displayList();
        break;
      case 4:
        flag=isEmpty();
        if(flag!=1){ //listede eleman varsa
          printf("Aramak istediginiz sayiyi giriniz:");
          scanf("%d", &x);
          searchNode(x);}
        break;
      case 5:
        return 0;
    }
}
  return 0;
}

//fonskiyonlar
void displayList() {
  struct node *ptr = head;
  
  if(isEmpty()==1)//listede eleman yok
    return;
  
  //else kismi
  printf("\n[ ");
  while(ptr != NULL) {
    printf("%d ",ptr->data);
    ptr = ptr->next;
  }
  printf(" ]\n");

}

void insertNode(int data) {
  struct node *ptr = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
  if (ptr == NULL) {
    printf("Bellekte yeterli alan yok !\n");
    return;
  }
  ptr->data = data;
  ptr->next=NULL;
  
  if(head==NULL) //ilk node
    head=last=ptr;
  else{
    last->next=ptr;
    last=ptr;
  }
}

void deleteNode(int x) {
  if(head==NULL)
  {printf("Listede hic eleman yok !\n");
    return;}
  else{
    struct node *p;
    struct node *previous=head;
    for(p=head;p!=NULL;p=p->next) //listeyi geziyoruz
    {  if(p->data==x) //eleman bulundu
      {
        
        //case1:ilk eleman silinmek isteniyor
        if(p==head)
        {  head=head->next;
          free(p);
          printf("%d basariyla listeden silindi\n",x);
          return;
        }
        //case2:son eleman silinmek isteniyor
        if(p==last){
          previous->next=p->next; //p->next=NULL zaten
          last=previous;
          free(p);
          printf("%d basariyla listeden silindi\n",x);
          return;
        }
        //case3:aradan eleman silinmek isteniyor
        previous->next=p->next;
        free(p);
        printf("%d basariyla listeden silindi\n",x);
        return;        
      }
      previous=p;
    }
    
    //for bitti ama hala return etmedi yani eleman bulunamadi
    printf("Aranan eleman listede bulunamadi\n");
    return;
  }
}

void searchNode(int x) {
  int counter=0;
  struct node* ptr = head;
  
  if(isEmpty()==1)//listede eleman yok
    return;
  
  counter=1;
  while(ptr->data != x) {
    if(ptr->next == NULL) { //son node a geldi hala bulamadi
      printf("Listede aranan eleman yok\n");
      return;}
    else {
      ptr = ptr->next;
      counter=counter+1;
    }
  }
  printf("Aranan eleman listede %d. sirada\n",counter);
}

int isEmpty(){
  if(head==NULL){
    printf("Listede hic eleman yok !\n");
    return 1;}
  else
    return 0;
}


Geri

Yorumlar

Popüler Yayınlar