Binary Tree (İkili Ağaç)

İstersen buraya tıklayarak açıklamalı binary tree kodunu indirebilirsin.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/**
 * İkili ağaç yapısı
 * @author Yunus Emre AK
 */


/**
 * İkili ağaç yapısında, daldaki değerden
 * küçük ise soluna
 * büyük ise sağına yazılır.
 *
 *    11
 *    /  \
 *     7    14
 *        / \   / \
 *       3   8  12  18
 *
 */
typedef struct _dal{
int veri;

_dal* solundaki;
_dal* sagindaki;
}dal;

// Kullanıcı arayüzünüdeki yazıları oluşturan fonksiyon (Anlaşılabilirlik için.)
void menu();
// Kullanıcı arayüzünü oluşturan fonksiyon (Anlaşılabilirlik için.)
void loop(dal **);
// Ağacı oluşturmak için kullanılan fonksiyon.
void create(dal **);
// Bellek ayırmak için fonksiyon. (Tamamen kolaylık amaçlıdır.)
dal* get_leaf();
// İkili ağaç yapısına veri ekleme fonksiyonu.
void insert(dal*);
// Ağactaki verileri sıralayıp ekrana yazan fonksiyon (Anlaşılabilirlik için.)
void sort_disploy(dal*);
// Ağacta veri arama ve verinin bulundağı dalı geri döndüren fonksiyon.
dal* search(dal*, int);
// Ağacın dalları silen fonksiyon.
void destroy_leaf(dal*);
// Ağacı komple silen fonksiyon
void destroy_tree(dal**);


int main(){
dal *agacim = NULL;

loop(&agacim);
}

// Fonksiyonlar;
dal* get_leaf(){
return (dal*)malloc(sizeof(dal));
}

void insert(dal* gelen_dal, int veri){
// Eğer gelen dal boş ise, yeni dal oluşturup veriyi atıyoruz.
if(gelen_dal == NULL){
printf("\n Agac yapisi mevcut degil. Lutfen once agaci olusturunuz.");

return;
}

// Öncelikle gelen verinin baslangıç verimizden küçük olma durumunu inceliyoruz.
if(veri < gelen_dal->veri){
/**
*  Eğer gelen veri, baş veriden "küçükse" dallarındaki diğer verileriyle de kıyaslamamız
* lazım. Bu kıyaslama işlemi, küçük olma durumunu incelediğimiz için ağacın
* başlangıcınının sol tarafında dal olmayana kadar devam etmeli.
*/
if(gelen_dal->solundaki != NULL)
/**
*  Eğer dalın sonundaki null değilse, tekrardan ekleme fonksiyonunu çağırcağız.
* Bu sayede her alt dal için başlangıç dalına uygulamış olduğumuz işlemler
* uygulanacak.
*/
insert(gelen_dal->solundaki, veri);
/**
*  Eğer dalın solunda başka dal yoksa, soluna yeni bir dal uluşturup veriyi atıyacağız.
     *           11
*    /
*    (Yeni Dal)
*    /       \
*   NULL      NULL
*/
else{
// Yeni dalımız için gelen dalın soluna dal oluşturuyoruz.
gelen_dal->solundaki = get_leaf();
// Gelen dalın soluna eklenen dala, gelen veriyi atıyoruz.
gelen_dal->solundaki->veri = veri;
/**
*  Gelen dalın solunda oluşturulan daldan sonra dal olmadığı için her yönüne
* de NULL atıyoruz.
*/
gelen_dal->solundaki->solundaki = NULL;
gelen_dal->solundaki->sagindaki = NULL;
}
}

/**
*  Eğer gelen veri, baş veriden "küçük değilse" dallarındaki diğer verileriyle de kıyaslamamız
* lazım. Bu kıyaslama işlemi, küçük olma durumunu incelediğimiz için ağacın
* başlangıcınının sağ tarafında dal olmayana kadar devam etmeli.
*/
else{
if(gelen_dal->sagindaki != NULL)
/**
*  Eğer dalın sonundaki null değilse, tekrardan ekleme fonksiyonunu çağırcağız.
* Bu sayede her alt dal için başlangıç dalına uygulamış olduğumuz işlemler
* uygulanacak.
*/
insert(gelen_dal->sagindaki, veri);

/**
*  Eğer dalın sağında başka dal yoksa, sağında yeni bir dal uluşturup veriyi atıyacağız.
     *           11
*    \
*      (Yeni Dal)
*       /       \
*    NULL      NULL
*/
else{
// Yeni dalımız için gelen dalın sağına dal oluşturuyoruz.
gelen_dal->sagindaki = get_leaf();
// Gelen dalın sağına oluşturulan yeni dala veriyi atıyoruz.
gelen_dal->sagindaki->veri = veri;
/**
*  Gelen dalın sağında oluşturulan daldan sonra dal olmadığı için her yönüne
* de NULL atıyoruz.
*/
gelen_dal->sagindaki->sagindaki = NULL;
gelen_dal->sagindaki->solundaki = NULL;
}
}
}

dal *search(dal* gelen_dal, int istenen_veri){
// Sadece gelen dalda veri olduğu sürece işlem yapabiliriz.
if(gelen_dal != NULL){
// İlk olarak istenen veri gelen dalın verisi olup olmadığını kontrol ediyoruz.
if(gelen_dal->veri == istenen_veri)
return gelen_dal;

/**
*  Eğer istenen veri gelen daldan küçükse;
* Ekleme yaparken küçük verileri gelen dalın soluna eklediğimiz için, bu fonksiyonu
* gelen dalın solundaki dalı parametre vererek tekrar çağıracağız.
*/
if(istenen_veri < gelen_dal->veri)
search(gelen_dal->solundaki, istenen_veri);

/**
*  Eğer istenen veri gelen daldan küçük değilse yani gelen daldan büyük veya dala eşitse;
* Ekleme yaparken küçük olmayan verileri gelen dalın sağına eklediğimiz için, bu fonksiyonu
* gelen dalın sağındaki dalı parametre vererek tekrar çağıracağız.
*/
else
search(gelen_dal->sagindaki, istenen_veri);

// Hiçbir koşul gerçekleşmiyorsa, istenen veri dalda mevcut değil demektir.
}
else
return NULL;
}

void destroy_leaf(dal *gelen_dal){
/**
* (Agacın kökü (en üst verisi) gönderilirse, tüm ağacı siler.)
*      11                   11
*    /  \                /     \
   7    14     ->      7        14
*        / \   / \           /  \    /    \
*       3   8  12  18      NULL NULL NULL NULL
*
* Alttan üste doğru silme işlemi yapmalıyız.
*
*/

// Öncelikle gelen dal boş (NULL) değilse işlem yapılır.
if(gelen_dal != NULL){
/**
*  Ağacın verileri silmeden önce ağacın dallarını temizlememiz gerekiyor,
* aksi halde diğer dallara erişimimiz kesilecek ve dallar için ayrılan bellekleri
* serbest bırakamayacağız. Bu sebeple bu fonksiyonu ağacın hem sağındaki hem de
* solundaki dalları için tekrar çağırmamız, en sonda ağacın verisini silmemiz
* gerekir.
*/
destroy_leaf(gelen_dal->sagindaki);
destroy_leaf(gelen_dal->solundaki);


// Sağındaki ve solundaki tüm dallar silindikten sonra, ağacın baş verisi silinir.
free(gelen_dal);


}
}

void destroy_tree(dal **gelen_agac){
// Öncelikle gelen dal boş (NULL) değilse işlem yapılır.
if(*gelen_agac != NULL){
// Agacin dallarını sildiriyoruz.
destroy_leaf(*gelen_agac);

// Gelen agacta dal kalmadığı için agaca NULL atıyoruz.
*gelen_agac = NULL;
}
}

void display_tree(dal *gelen_dal){
if(gelen_dal != NULL){
if(gelen_dal->solundaki != NULL)
printf("| %d", gelen_dal->solundaki->veri);
if(gelen_dal->sagindaki != NULL)
printf("| %d", gelen_dal->sagindaki->veri);
}
}

void sort_display(dal *gelen_dal){
if(gelen_dal == NULL){
printf("\nGosterilecek agac yok.");

return;
}

if(gelen_dal->solundaki != NULL){
sort_display(gelen_dal->solundaki);
}

printf("%d-",gelen_dal->veri);

if(gelen_dal->sagindaki != NULL)
sort_display(gelen_dal->sagindaki);
}

void menu(){
printf("\n***************************\n");
// Görsel hizalama için "%30s" 30 karakterlik alana sağa dayalı yazdırdık.
printf("->%30s\n"," Agaci olusturmak icin 1'e");
printf("->%30s\n"," Agaca sayi eklemek icin 2'e");
printf("->%30s\n"," Agaci gostermek icin 3'e");
printf("->%30s\n"," Agaci silmek icin 4'e");
printf("->%30s\n"," Cikmak icin 0'a");
}

void loop(dal **agacim){
int x = 5;

while(x !=0){

menu();

/**
*  Dipnot : Boşluk %c (" %c") yazılırsa, öncesinde basılan enter'ı veri olarak ("\n") görmez, hatalar engellenir.
* %d kullanımı için bir satır atlatma karakteri algılama durumu olmaz.
*/
scanf("%d", &x);

switch(x){
case 1:
create(agacim);

break;

case 2:
printf("\nLutfen eklemek istediginiz veriyi giriniz:\t");

int eklenecek_veri;

scanf(" %d",&eklenecek_veri);

insert(*agacim, eklenecek_veri);

break;

case 3:
printf("Agacin verilerinin siralanmis hali:\n");
sort_display(*agacim);

break;

case 4:
printf("\nAgac silindi.\n");

destroy_tree(agacim);

break;

default:
break;
}
}
}

void create(dal **agac){
if(*agac == NULL)
*agac =get_leaf();

printf("\nAgacin ilk verisini giriniz:\t");

int bas_veri;

scanf(" %d", &bas_veri);

(*agac)->veri = bas_veri;
(*agac)->sagindaki = NULL;
(*agac)->solundaki = NULL;

printf("\nAgac %d verisiyle olusturuldu.", bas_veri);
}Yorumlar

Popüler Yayınlar